<September 2017>
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
2728

Day of Thunder

29303112
345

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

6

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

7

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

8

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

9
1011

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

3:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

12

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

3:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS 6th grade Track Starts

13

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

3:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS 6th gr. Track Practice

4:50 PM TMMS Track- Parent Meeting

14

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

3:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS 6th gr. Track Practice

15

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

3:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

16
1718

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 6th grade Track Practice

19

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 6th grade Track Practice

6:30 PM TMMS Open House

20

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 6th grade Track Practice

3:30 PM TMMS 7/8 Track Meet- Away

21

2:50 PM TMMS 6th grade Track Practice

2:50 PM TMMS 7/8 Track Practice

3:30 PM TMMS JV Fastpitch Game- Home

3:30 PM TMMS V Baseball Game- Away

3:30 PM TMMS JV Baseball Game- Home

3:30 PM TMMS V Fastpich Game- Away

2:50 PM TMMS 6th grad Track Practice

22

2:50 PM TMMS Baseball Practice

23
2425

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS V/JV Fastpitch Practice

2:50 PM TMMS 6/7/8 Track Practice

26

3:30 PM TMMS JV Fastpitch Game- Away

3:30 PM TMMS 7/8 Track Meet- Away

3:30 PM TMMS V Baseball Game- Home

3:30 PM TMMS JV Baseball Game- Away

3:30 PM TMMS V Fastpitch Game- Home

3:15 PM TMMS 6th gr. Track Meet @ EHS

27

2:50 PM TMMS V/JV Baseball Practice

2:50 PM TMMS 6/7/8 Track Practice

2:50 PM TMMS Fastpitch Practice

28

3:30 PM TMMS JV Fastpitch Game- Away

3:30 PM TMMS V Baseball Game- Home

3:30 PM TMMS JV Baseball Game- Away

3:30 PM TMMS V Fastpitch Game- Home

2:50 PM TMMS 6th gr. track

3:30 PM TMMS 7/8 Track Meet- Home @ EHS

29

2:50 PM TMMS Baseball Practice

2:50 PM TMMS Fastpitch Practice

30
1234567